Castellano  |  
Imagen de Bienvenida

Avís legal

Aquesta web té per objecte posar a la disposició dels usuaris tràmits electrònics de l'Ajuntament de Castellbisbal.

L'usuari d'aquesta Oficina Virtual de tràmits haurà d'acceptar les presents condicions i termes d'ús que tenen caràcter vinculant, entenent-se que el simple ús d'aquestes pàgines suposa la referida acceptació amb caràcter íntegre i sense cap tipus de reserves. Aquestes condicions i termes d'ús tindran una vigència indefinida, reservant-se les entitats participants el dret a modificar-les.

L'usuari accedirà a l'oficina virtual i farà ús del contingut del mateix conforme a la bona fe i la legalitat vigent a cada moment. L'usuari no podrà usar el present lloc web amb cap finalitat o propòsit que sigui il·legal o estigui prohibit per les presents condicions d'ús, quedant prohibida qualsevol actuació en perjudici de les entitats participants o de tercers.

Especialment l'usuari no podrà accedir a l'Oficina Virtual de manera que danyi, deteriori,inutilitzi o sobrecarregui els serveis i/o informació oferta, no podrà interferir l'ús d'aquests serveis i/o informació per altres tercers, no podrà intentar l'accés ni accedir a llocs, serveis,sistemes informàtics de l'Oficina virtual o a xarxes connectades a l'Oficina Virtual sense autorització quan la mateixa sigui preceptiva per a l'accés, ni mitjana davant actes d'intrusió (hacking) o per qualsevol un altre mitjà no autoritzat.

Les entitats participants; es reserven el dret a suspendre temporalment l'accés al portal, sense previ avís, de forma discrecional i temporal.