ES  |  
Imagen de Bienvenida

Avís legal i Política de privacitat

Política de privacitat

Consulteu la Política de privacitat de l'Ajuntament de Castellbisbal a l'adreça següent: Política de privacitat .
 

Regulació de l'Oficina virtual de tràmits

L'Oficina virtual de tràmits està regulada a l'article 28 de l'Ordenança d'administració electrònica de Castellbisbal:  Text

 

Regulació del Registre electrònic general

Consulteu la regulació del Registre electrònic a la pàgina següent: 

https://oficinavirtual.castellbisbal.cat/portalCiutada/portal/literal.do?opc_id=70&pes_cod=1&ent_id=2&idioma=2 

 

Avís legal

Aquesta web té per objecte posar a la disposició dels usuaris tràmits electrònics de l'Ajuntament de Castellbisbal.

L'usuari d'aquesta Oficina Virtual de tràmits haurà d'acceptar les presents condicions i termes d'ús que tenen caràcter vinculant, entenent-se que el simple ús d'aquestes pàgines suposa la referida acceptació amb caràcter íntegre i sense cap tipus de reserves. Aquestes condicions i termes d'ús tindran una vigència indefinida, reservant-se les entitats participants el dret a modificar-les. L'usuari accedirà a l'oficina virtual i farà ús del contingut del mateix conforme a la bona fe i la legalitat vigent a cada moment.

L'usuari no podrà usar el present lloc web amb cap finalitat o propòsit que sigui il·legal o estigui prohibit per les presents condicions d'ús, quedant prohibida qualsevol actuació en perjudici de les entitats participants o de tercers. Especialment l'usuari no podrà accedir a l'Oficina Virtual de manera que danyi, deteriori, inutilitzi o sobrecarregui els serveis i/o informació oferta, no podrà interferir l'ús d'aquests serveis i/o informació per altres tercers, no podrà intentar l'accés ni accedir a llocs, serveis,sistemes informàtics de l'Oficina virtual o a xarxes connectades a l'Oficina Virtual sense autorització quan la mateixa sigui preceptiva per a l'accés, ni mitjana davant actes d'intrusió (hacking) o per qualsevol un altre mitjà no autoritzat.