ES  |  
Imagen de Bienvenida
Ets a: Inici Suport a la tramitació Informació sobre el registre electrònic

Informació sobre el registre electrònic

Informació sobre el registre electrònic de l'Ajuntament de Castellbisbal

 

El registre electrònic de l'Ajuntament de Castellbisbal està regulat a l'article 29 de l'Ordenança de Transparència i Administració Electrònica de l'Ajuntament de Castellbisbal: http://www.castellbisbal.cat/seu-electronica/normativa-municipal/ordenances-municipals/ordenanca-de-transparencia-i-administracio-electronica.html

Es consideren dies inhàbils a efectes de registre els dissabtes, diumenges i els festius generals i locals. Els dies festius es poden consultar a: https://treball.gencat.cat/ca/ambits/relacions_laborals/ci/calendari_laboral/festes_generals_locals_Cat .

"

Article 29. Registre electrònic general

 1. El Registre electrònic de l’Ajuntament forma part de l’Oficina Virtual de serveis i tràmits.
 1. El Registre electrònic general de l'Ajuntament de Castellbisbal ha d'anotar l'assentament de qualsevol document que s'hagi presentat o rebut per qualsevol òrgan, organisme o entitat vinculada o dependent de l'Ajuntament de Castellbisbal. El Registre electrònic general també ha d'anotar la sortida dels documents oficials dirigits a altres òrgans o interessats.
 1. Els organismes públics vinculats o dependents de l'Ajuntament de Castellbisbal poden disposar del seu propi registre electrònic interconnectat i interoperable amb el Registre electrònic general de l'Ajuntament de Castellbisbal.
 1. La data i l'hora oficial del Registre electrònic general se sincronitza amb el laboratori del Reial Observatori de l’Armada, dipositari del patró de temps associat al laboratori del Centre Espanyol de Metrologia. Anualment s’actualitzen a la seu electrònica els dies declarats com a inhàbils.
 1. Els assentaments s'han d'anotar respectant l'ordre temporal de recepció o sortida dels documents i han d'indicar un número, epígraf expressiu de la seva naturalesa, la data i l'hora en què es presenti el document, la data del dia en què es produeixi l'assentament, la identificació de l'interessat, òrgan administratiu remitent, si procedeix, i persona o òrgan administratiu al que s'envia i, en el seu cas, referència al contingut del document que es registra.
 1. El Registre electrònic general ha d'emetre automàticament un rebut consistent en una còpia autenticada del document de què es tracti, que ha d'incloure la data i l'hora de presentació i el número d'entrada al registre, així com un rebut acreditatiu d'altres documents que, en el seu cas, l'acompanyin, que garanteixi la seva integritat i no-repudi.
 1. El Registre electrònic general ha de cursar els documents als destinataris i a les unitats administratives corresponents sense cap dilació.
 1. El Registre electrònic general de l'Ajuntament de Castellbisbal ha de ser plenament interoperable i interconnectat amb els registres electrònics de les altres administracions públiques.
 1. Els documents que es presentin de manera presencial davant l'Ajuntament de Castellbisbal per una persona que no tingui l'obligació d'utilitzar els mitjans electrònics, han d'ésser digitalitzats com a còpia autèntica a l'oficina d'assistència en matèria de registres per a la seva incorporació a l'expedient electrònic. Un cop digitalitzats, els documents s'han de retornar a l'interessat sens perjudici d'aquells casos en què la norma determini la custòdia per l'Administració dels documents presentats o resulti obligatòria la presentació d'objectes o de documents en un suport específic no susceptible de digitalització. Els documents han de ser signats amb el segell de l’òrgan responsable del Registre electrònic o del funcionari habilitat i han d'incloure les metadades que acreditin la seva condició de còpia i que es visualitzin al consultar el document.
 1. La no emissió del rebut o, si s’escau, la recepció d’un missatge d’indicació d’error o deficiència en la transmissió implica que no s’ha produït la recepció.
 1. Quan, per raons tècniques, es pugui preveure que el registre no pot estar operatiu, s’ha d’anunciar als usuaris amb la màxima antelació possible i mentre duri aquesta situació, podent-se, en qualsevol moment previ al seu venciment, ampliar el termini per a la presentació d'escrits i documents de forma expressa. En tot cas, a la seu electrònica corresponent s’ha d'informar sobre la suspensió temporal del servei, la previsió de durada de la mateixa i, si s’escau, de l’adopció de mesures correctives de la situació d'acord amb l'article 20.
 1. Els formats lògics de documents admesos en cada moment per Registre seran aprovats per decret, d’acord amb el què estableix l’article 26 del Reglament regulador de la política de gestió documental, accés als documents i Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Castellbisbal. Seran publicats a la Seu Electrònica."