ES  |  
Imagen de Bienvenida
Ets a: Inici Informació i accés a suport Informació de l'accés a comunicacions i notificacions electròniques

Informació de l'accés a comunicacions i notificacions electròniques

Com us notificarem o comunicarem la resolució:

El fet de facilitar una adreça  electrònica comporta que mostreu el vostre consentiment per  rebre, per mitjans electrònics, notificacions i/o comunicacions amb efectes jurídics relacionats amb aquesta sol•licitud.

Podeu seleccionar la forma de comunicació o notificació, que per defecte serà electrónica. Si esteu obligats a relacionar-vos amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics (art. 14, 41 i 43 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques) ens comunicarem amb vosaltres electrònicament.

Les notificacions i les comunicacions electròniques es duen a terme mitjançant posada a disposició a la seu electrònica de l’Ajuntament (amb el servei e-Notum):
https://usuari.enotum.cat/webCiutada/login?codiOrganisme=805430008&codiDepartament=805430008

El sistema de notificacions i comunicacions electròniques enviarà a l'interessat correus electrònics i/o missatges SMS informant-lo del dipòsit de la notificació/comunicació. Els correus i/o SMS s’envien a títol merament informatiu.

Per a l’acreditació de l'accés de l’interessat al contingut de les notificacions caldrà la seva identificació i autenticació amb algun dels dos mecanismes següents:

a) Mitjançant certificat electrònic reconegut i classificat pel Consorci AOC amb un nivell 3 o superior.
b) Mitjançant identificació per clau concertada (idCAT Mòbil, Cl@ve...) o una contrasenya d’un sol ús, que s’enviarà al número de telèfon mòbil o adreça  electrònica indicats en aquesta sol•licitud. Aquesta opció estarà disponible quan la notificació o la comunicació permetin aquest tipus d’identificació.

Per a l'accés al contingut de les comunicacions únicament cal la identificació de l'interessat.

Pel que fa a les notificacions electròniques de conformitat amb l’establert en l’article 56 de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya la notificació per mitjans electrònics s'entén rebutjada a tots els efectes si, un cop s'ha acreditat la posada a disposició de la persona interessada o del representant o la representant d'aquesta, han transcorregut deu dies naturals sense accedir-ne al contingut llevat que, d'ofici o a instància del destinatari o destinatària, se’n comprovi la impossibilitat tècnica o material d'accedir-hi.