CA  |  
Imagen de Bienvenida

Trámites ordenados por serie documental

AA - Espectacles i activitats recreatives de caràcter extraordinari
AB Varis d'activitats
AE - Comunicació d'activitat econòmica sense projecte
AF - Comunicació d'activitat econòmica amb projecte
AG - Comunicacions prèvies d'espectacles i activitats recreatives
AM - Autorització ambiental
AO - Llicències ambientals
AR - Comunicacions prèvies ambientals
MA - Foment de la sostenibilitat ambiental
MAG - Tinença d'animals domèstics
MC - Cens d'animals domèstics
MD - Gestió del Centre d'Atenció d'Animals Domèstics (CAAD)
MN - Gestió del medi natural
MO - Actuacions de prevenció de la contaminació acústica
CO - Consultes, reclamacions, queixes i denúncies de consum
Presentació de documents en un procés de contractació
TAA - Contractes de concessió de serveis o obres
TAB - Contractes majors de subministrament
TAC - Contractes menors de subministrament
TAD - Contractes majors de serveis
TAE - Contractes menors de serveis
TAF - Contractes de col·laboració entre el sector públic i el privat
TAG - Contractes majors d'obres
TAI - Contracte menor d'obres
TAJ - Contractes privats
TAK - Contractes exclosos de la llei de contractes
TAM.- Gestió del departament de Contractació
TBA - Subvencions per concurrència competitiva
TBB - Subvencions per concessió directa
KBA - Suport organització activitats organitzades per entitats culturals
GR - Reclamacions patrimonials de danys causats per terceres parts (de l'ajuntam
JBB - Reclamacions presentades a Ajuntament per danys de tercers
JC - Procediment judicial en via contenciosa - administrativa
JDA - Gestió d'assegurances
LCB - Gestió de l'alumnat de l'Escola Bressol
LFA - Gestió de l'alumnat de l'Espai d'Adults
LGB - Gestió de l'alumnat de l'Escola de Música
LIB.- Activitats formatives per a mares i pares d'alumnes
LJA - Gestió de la Biblioteca municipal
VBB - Cessions d'espais i infraestructura per a entitats
VCC - Altes i baixes d'abonats de l'Illa Esportiva
OB - Urbanització de l'espai públic
OD - Noves construccions i grans reformes d'immobles municipals
OO - Queixes i actuacions d'ofici per deficiències d'urbanització
XJ - Accés a la informació pública i documents
GDA - Peticions formulades per Grups Municipals
GDD - Escrits de caràcter genèric dirigits a Alcaldia
GDI - Organització de casaments civils
GEA - Expedició de certificacions de secretaria general
GGC - Accés a la informació pública per part d'electe
GI - Infracció de les ordenances municipals
GIC - Cens municipal d'Entitats
GID - Consell Urbà de Castellbisbal
GS - Ajuts econòmics o tècnics per serveis municipals
YDC - Autoritzacions d'ús per als bucs d'assaig
EFACT
MUX
GO - Ocupació de la via pública
GPL - Autorització cessió i lloguer d'espais municipals
GT - Llicència d'ocupació privativa temporal de béns demanials
EAG - Volants i certificats d'empadronament i convivència
ECA - Emissió d'informes i llistats estadístics
UBG - Actuacions de suport a emprenedors i creació d'empreses
FC - Contractació i nomenaments temporals de personal
FP - Ajuts de personal municipal en actiu
FP - Expedients d'Incidències de personal
FS - Selecció de personal funcionari i laboral
RAN - Gestió del préstec de material ortopèdic
CA - Control sanitari de la producció, elaboració i venta de productes
DBA - Gestió i actes del Consell de Salut
DCA - Planificació de la gestió del risc i control sanitari
DFA - Control sanitari de piscines
DFC - Control sanitari de via i espais públics
DFE - Control sanitari activitats de pírcing,tatuatge i micropigmentació
WDI - Targeta d'armes
WEA - Reserva estacionament i restriccions via pública
WEB - Sol·licituds per a transports especials
WEC - Atestats i informes d'accidents en tràmit
WED Retirada de vehicles de la via pública per abandonament
WEE - Retirada de vehicles per infraccions de trànsit
WEF - Infraccions circulació en vies urbanes (Recursos)
WEG - Infraccions de circulació en vies interurbanes (Servei Català de Trànsit)
WGA - Comunicació de crema en període autoritzat (hivern)
WGD - Denúncies i actes per infraccions al medi ambient
WOO - Llicència per la tinença de gossos potencialment perillosos
IEP - Liquidació d'impostos
IEQ - Fitxes de creditors (altes i baixes de creditors)
SBA - Mercat setmanal
SCD - Concessions i finalitzacions de drets funeraris
SCE - Canvis de titularitat de drets funeraris
SEA - Recollida i tractament de RSU
-
BB - Informes d'arrelament social
BBF - Sol·licituds d'ajuts individuals per a altres administracions
BBG - Ajuts socials
BBJ - Ajuts d'urgència social (Annex COVID-19)
BBQ - Gestió de la teleassistència
BCK - Actuacions de fisioteràpia i podologia de la gent gran
BCO.- Gestió de targetes aparcament
BD - Carnet de serveis socials per persones amb discapacitat
BG - Carnet de Serveis Socials per a la gent gran
BJ - Ajuts econòmics individuals
BM - Campanya Suport a l'Estudiant
Quotes del Casal El Mirador
QBB - Administració de la Seguretat de Dades
QBC.- Registre d'activitats de tractament (RAT)
Al·legacions
Entrada per registre pendent de classificació
Recurs en via administrativa
Renúncia o desistiment
OA - Certificats d'antiguitat urbanística
OE - Comunicació prèvia denderroc
OG - Llicència de gual
OK - Llicències per a la instal·lació de grues de construcció
OL - Protecció de la legalitat urbanística
OM - Llicències per a moviments de terres
ON - Comunicació prèvia urbanística. Obres menors
OT - Comunicació prèvia urbanística. Obres mínimes
OV - Llicència urbanística per nova construcció o reformes
OZ - Llicències de rases de serveis
PB - Instruments de gestió urbanística
PC - Certificats de règim urbanístic
PGA - Informació geogràfica i cartogràfica del terme
PHC - Intermediació hipotecària
PHE - Tramitació altes i modificacions no substancials dels peticionaris d'HPO
PI - Llicències de parcel·lació